Zameranie vedecko-výskumnej činnosti

Zameranie vedeckovýskumnej činnosti Katedry aplikovanej informatiky a matematiky vychádza z profilu FPV vo vzdelávacej oblasti a je v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V zmysle znenia § 30, ods. 1, písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vedecká rada FPV jedenkrát do roka hodnotí úroveň fakulty v kľúčových oblastiach činnosti.

Garančným pracoviskom študijného programu aplikovaná informatika je Katedra aplikovanej informatiky a matematiky FPV UCM. Kolektív katedry tvoria pracovníci, z ktorých časť sa formovala z praxe z oblasti informatiky a informačných technológii a ďalší pôsobili v akademickej oblasti na iných vysokých školách.

Pracovníci z praxe, pôsobiaci na katedre, svojimi poznatkami a skúsenosťami dopĺňajú formovanie študentov tak v predmetnej výučbe, ako aj svojou konzultačnou činnosťou a vedením záverečných prác.

Vedecko-výskumná činnosť Katedry aplikovanej informatiky sa realizuje formou:

 1. Vedeckých a vedecko-vzdelávacích projektov riešených v rámci výberu a podpory projektov grantovými agentúrami VEGA a KEGA.
 2. Projektov riešených v rámci medzinárodných programov.
 3. Rozvojových projektov.

Obsahovo je vedecko-výskumná činnosť katedry orientovaná hlavne na tieto oblasti:

 • Gridové systémy a bezpečnosť týchto systémov
 • Neurónové siete
 • Nové metódy vo vyučovaní
 • Využitie IKT vo vzdelávaní
 • Automatizácia
 • Vzdialené experimenty

Hore

Projekty

Aktuálne riešené projekty

CA COST Action CA15140 - Medzinárodný projekt - Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice (ImAppNIO)
3/2016 – 3/2020 - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.

FPPV-35-2016 - Inštitucionálny projekt UCM - Bigdata v kontexte metodiky Cross-Industry Standard Process z pohľadu analýzy kvality študijného programu aplikovanej informatiky FPV UCM
2016 - Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

FPPV-19-2016 - Inštitucionálny projekt UCM - Riadenie reálneho experimentu pomocou PLC s podporou vzdialeného prístupu cez web
2016 - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Mgr. Marián Hosťovecký, PhD., Ing. Jana Jurinová, PhD.

021UKF-4/2014 - KEGA - Vzdialené reálne experimenty v školskej praxi
2014 - 2016 - doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. (UKF), PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Marek Šimon, PhD., RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD., Ing. Jana Jurinová, PhD., Ing. Darja Gabriška, PhD., Ing. Miroslav Beňo, PhD.


Ukončené projekty

026SPU-4/2013 - KEGA - Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít
2013 - 2015 - PaedDr. Tímea Zaťková, PhD. (SPU), Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

FPPV-16-2015 - Inštitucionálny projekt UCM - PLC systém riadenia vzdialeného reálneho experimentu
2015 - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD., Ing. Miroslav Beňo, PhD., doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD., Ing. Darja Gabriška, PhD., Ing. Marek Šimon, PhD.

FPPV-14-2013 - Inštitucionálny projekt UCM - Analýza a návrh robustných systémov riadenia vysokej presnosti
2013 - Ing. Darja Gabriška, doc.Ing.German Michaľčonok, CSc., PaedDr. Miroslav Ǒlvecký, PhD.

1/0214/111 - VEGA - Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov
2011 – 2013 - Doc. Ing. Pavol Važan, PhD., Ing. Andrej Trnka, PhD.,Ing. Jana Jurinová

FPPV-13-2012 - Inštitucionálny projekt UCM - Implementácia elektronického vzdelávania do vybraných predmetov študijného odboru Aplikovaná informatika
2012 - PaedDr. Miroslav Ǒlvecký, PhD., RNDr. Ladislav Huraj, PhD., Ing. Robert Halenár, PhD., Ing. Jana Jurinová, Ing. Marek Šimon

021STU-4/2011 - KEGA - Model vyučovania matematiky s využitím nových technológií
2011 – 2012 - Doc. Ing. German Michaľčonok, CSc., RNDr. Mária Mišútová, PhD.

UCM10/69 - Inštitucionálny projekt UCM - Použitie technológie dolovania dát pri identifikácii priemyselných objektov
2011 - 2012 - doc. Ing. German Michaľčonok, CSc., RNDr. Ladislav Huraj, PhD., PaedDr. Miroslav Ǒlvecký, PhD., Ing. Andrej Trnka, PhD., Ing. Jana Jurinová

FPV-03-2011 - Inštitucionálny projekt UCM - Dátový sklad pre študentov FPV
2011 - Ing. Robert Halenár, PhD., Ing. Marek Šimon

1/0282/08 - VEGA - Generovanie 3D modelu rekonštrukciou z ortogonálnych pohľadov technického výkresu súčiastky pre použitie v CAD systéme a vizualizáciu
2008-2010 - doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.

1/4078/07 - VEGA - Tvorba metodiky testovania dátových skladov v procese validácie
2007-2009 - doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD., prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.

ĽZ-2005/NP1-022 - ESF SOP - Príprava učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese
2006-2008 - prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc., doc. Ing. German Michalčonok, CSc.

MIRG-CT-2006-040681 - Medzinárodný projekt - Appearance Prediction of color coatings Based on under
2006-2008 - doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

3/4153/06 - KEGA - Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT
2007 - doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., doc. Ing. German Michalčonok, CSc.

3/4123/06 - KEGA - Návrh a realizácia technológie bezpečného prístupu k virtuálnemu laboratóriu a jeho administrácie
2006 - Ing. Marek Šimon

1/2261/05 - VEGA - Morfologická databáza vlastností mien geografických názvov v Slovenčine
2003-2005 - prof. RNDr. Eduard Kostolanský CSc.

Hore

Špecializované laboratória

Špecializované laboratóriá umožňujú vhodne prepojiť samostatnú prácu študentov s reálnymi potrebami praxe.

Laboratórium počítačových sietí
Laboratórium počítačových sietí je laboratóriom špecializujúcim sa na pokročilé sieťové protokoly a aplikácie. Laboratórium poskytuje priestor a vybavenie pre predmet Počítačové siete. Rovnako je využívané pracovníkmi a študentmi pracujúcimi na projektoch v oblastiach počítačových sietí. Je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco a pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA.

Laboratórium informačnej bezpečnosti a aplikovanej kryptografie
Zaistenie bezpečnosti informačných technológií je jedným z nevyhnutných predpokladov pre úspešné využívanie potenciálu informačných technológií a tým aj pre ďalší rozvoj informačnej spoločnosti. Laboratórium umožňuje overiť formou experimentov získané teoretické a popisné poznatky v oblasti bezpečnosti informačných technológií, ktorá je jednou z dôležitých oblastí vzdelávacieho i výskumného pôsobenia pracovníkov fakulty. Laboratórium sa venuje okrem iného bezpečnosti v počítačových sieťach (pevných aj bezdrôtových), bezpečnosti čipových kariet a ich kryptografických aplikácií, biometrickej autentifikácii a využitiu kryptografie pre tvorbu a prevádzkovanie bezpečných systémov. Ako príklad vybavenia uvádzame nasledovné komponenty: HP Security Trusted Platform Module, SW pre šifrovanie pamäťových médií, Biometric Reader/Scanner, HW keyloger, detektor na odhalenie bezdrôtových kamier a ploštíc DET, RFID Scanner, špecifickým je zariadenie RS03 od Bitt Technology umožňujúce meranie rádioaktivity prostredia.

Laboratórium paralelných a distribuovaných systémov Laboratórium paralelných a distribuovaných systémov je zamerané najmä na experimentálnu podporu výučby a výskumu v oblasti súbežných systémov.

 • GPGPU – k dispozícii niekoľko grafických kariet s vysokým výpočtovým výkonom.
 • P2P gridová infraštruktúra – na fakulte je zriadený P2P grid na báze OurGrid infraštruktúry umožňujúci paralelizáciu výpočtu medzi viacero uzlov.
 • Gridové počítanie – na fakulte je zriadená Registračná autorita pri UCM pre SlovakGrid CA SAV, ktorá umožňuje zamestnancom aj študentom prístup a využívanie výpočtovej kapacity akademických gridových infraštruktúr.


Multimediálne laboratórium Laboratórium obsahuje: Multimediálna stanica, Digitálna kamera, Skener, Audio mixer, Grafický tablet, Plotter, profesionálny SW: Corel Photo & Video Suite X5, Adobe Captivate, CS6 Master Collection, Corel DRAW Graphics Suite X6, Software Dreamweaver CS3 CZ, Software Flash Pro CS3, Software Photoshop Extended CS3 CZ. Študenti majú prístup k malým dronom s HD kamerou.
Okrem vlastnej grafickej/multimediálnej strižne majú zamestnanci a študenti prístup k technologickým mediálnym pracoviskám FMK, a to konkrétne k HD televíznemu štúdiu a k strihovému a vysielaciemu pracovisku pre digitálny strih videa/audia.

Hore

Spolupráca

Oblasť zahraničnej spolupráce KAIM a FPV možno posudzovať z dvoch základných aspektov.
Jednak oficiálné dohody o spolupráci v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a mobilít v rámci Socrates/Erasmus a jednak neoficiálnych stykov a vzťahov učiteľov a výskumných pracovníkov.
Rozvoj spolupráce sa v ostatnom období rozvíja rovnomerne aj keď k intenzívnejšej spolupráci dochádzalo v období 2005 – 2010.

SlovakGrid

Na katedre aplikovanej informatiky a matematiky je zriadená Registračná autorita pri UCM pre SlovakGrid CA Slovenská akadémia vied, ktorá umožňuje zamestnancom aj študentom prístup a využívanie výpočtovej kapacity akademických gridových infraštruktúr. Info

Vedeckotechnická spolupráca so slovenskými inštitúciami:
 1. Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.
 2. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
 3. Fakulta prírodných vied UMB B. Bystrica.
 4. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína filozova v Nitre.
 5. SlovakGrid Certification Authority. Info
S uvedenými inštitúciami je spolupráca zameraná na prípravu vedeckovýskumných projektov a publikovanie odborných článkov.

Spoluorganizovanie medzinárodných vedeckých konferencií:
 1. North-Caucasian federal university (NCFU), Stavropol, Russian Federation. Info
Hore