Profil absolventa

Absolventi študijného programu aplikovaná informatika dokážu zvládnuť stúpajúce nároky vedeckého, technického a hospodárskeho vývoja v novom storočí. Očakáva sa, že bude po nich veľký dopyt vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a ktoré aplikujú metódy a nástroje informatiky v najrôznejších odvetviach.
Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa z informatických, relevantných matematických a vybratých prírodovedných disciplín, ako aj z ekonomicko-spoločenských vied. Bude rozumieť informačnému zabezpečeniu a požiadavkám priemyselných, vedeckovýskumných a servisných inštitúcií.
Pozná procesy a metódy implementácie a prevádzkovania informačného zabezpečenia. Bude mať základné teoreticko-metodologické a aplikačné vedomosti z informatiky a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač.
Získa poznatky z matematiky a prírodných vied v rozsahu prvého stupňa univerzitného štúdia, základov modelovania systémov, základov zberu, spracovania a prenosu údajov v informačných systémoch, ako aj z oblasti grafického spracovania a vizualizácie údajov. Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov nasadzovania informačnej techniky.
Absolvent nájde uplatnenie vo výpočtových a informatických útvaroch nachádzajúcich sa vo výrobných inštitúciách, výskumno-vývojových pracoviskách, podnikovej sfére, vo verejnej a štátnej správe, vo finančníctve a poisťovníctve, v oblasti služieb, v školstve a prípadne ako samostatne zárobkovo činná osoba.
V praxi sa absolvent uplatní v odborných funkciách ako vývojár počítačových aplikácií, programátor, správca počítačových sietí, ako aj v riadiacich funkciách informatických útvarov. Absolvent bude pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, ako aj na štúdium študijného programu druhého stupňa.

Hore

Učebné plány a tútori pre jednotlivé ročníky

Učebné plány
Aplikovaná informatika pre denné štúdium
Aplikovaná informatika pre externé štúdium*

Tútori pre študentov denného štúdia
1. ročník (Bc.) - PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
2. ročník (Bc.) - Ing. Miroslav Beňo, PhD.
3. ročník (Bc.) - Ing. Jana Jurinová, PhD.

Tútori pre študentov externého štúdia
1. ročník (Bc.) - Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
2. ročník (Bc.) - Ing. Marek Šimon, PhD.
3. ročník (Bc.) - RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

* Pozn.
Externá forma štúdia bude realizovaná kombinovanou metódou, t.j. približne 50% štúdia bude realizovaných prezenčnou metódou a približne 50% dištančnou metódou.
Prezenčná časť bude realizovaná počas sobôt v rámci jednotlivých semestrov.

Hore

Rozvrhy denného a externého štúdia

Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV UCM sa nachádzajú v .
Legenda k rozvrhu
Zaradenie študentov všetkých ročníkov dennej formy do krúžkov
!!!Rozvrh hodín pre externých študentov - 1. ročník
!!!Rozvrh hodín pre externých študentov - 2. ročník
!!!Rozvrh hodín pre externých študentov - 3. ročník

Postup na pozretie si rozvrhu v AIS2 je tu.

V prípade zmeny v rozvrhoch pre denných študentov budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.


Pre prihlásenie sa do akademického informačného systému potrebujete zadať číslo preukazu študenta a heslo.Prístup k manuálom AIS2

Hore

Harmonogram štúdia

Predmety

Informačné listy predmetov pre denné štúdium

Informačné listy predmetov pre externé štúdium

Hore

Bakalárska práca

Pokyny pre vypracovanie a úpravu bakalárskych prác

Pozor!!! Dôležité!!!
Pokyny pre študentov bakalárskeho štúdia k štátnej skúške na FPV UCM konanej v auguste 2018

Dodatočné usmernenia k písaniu záverečných prác:
Smernica UCM

Metodické pokyny KAIM

V záujme jednotného vyhotovenia a úpravy bakalárskych prác je treba, aby sa študenti pridržiavali týchto zásad:
 1. Záverečná práca sa vyhotovuje spravidla v 3-4 exemplároch, ktorých súčasťou je aj jej elektronická podoba:
  • originál
  • kópia pre katedru
  • kópia pre vedúceho bakalárskej práce
  • kópia pre študenta
 2. Na základe pokynov, ktoré sú vždy včas uverejnené na webe FPV, ako aj KAIM je nutné odovzdať:
  • 1 ks zviazaný v pevnej väzbe + vložené vyhotovenie aj v elektronickej podobe (CD/DVD s potlačou)
  • 2 ks CD/DVD s potlačou samostatne v obale
 3. CD/DVD obsahuje teoretickú časť záverečnej práce (word a pdf), ako aj praktickú časť záverečnej práce. CD/DVD s potlačou so všetkými identifikátormi: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, názov fakulty, názov katedry, názov práce, typ práce (bakalárska práca), meno autora práce, rok odovzdania práce.
 4. Obal záverečnej práce sa vypracuje podľa nasledujúceho vzoru.
 5. Titulná strana záverečnej práce sa vypracuje podľa nasledujúceho vzoru.
 6. Záverečná práca obsahuje zadanie, ktoré študentovi poskytne príslušné pracovisko. Originál zadania záverečnej práce musí byť súčasťou originálu záverečnej práce, v ostatných exemplároch je vložená jeho kópia.
 7. V každom exemplári záverečnej práce musí byť zviazaný abstrakt. Ak je záverečná práca vypracovaná v slovenskom jazyku, abstrakt sa píše v slovenskom jazyku a v jednom zo svetových jazykov (anglický jazyk). Abstrakt záverečnej práce sa vypracuje podľa nasledujúceho vzoru. Abstrakt v anglickom jazyku je ekvivalentom.
 8. V záverečnej práci sa odporúča použitie techniky citovania: metóda prvého údaja (autora) a dátumu.
 9. V záverečnej práci sa odporúča namiesto termínu „Čestné vyhlásenie“, ako je uvedené v smernici UCM použiť „Čestné prehlásenie“. Obdobne aj v texte nahradiť slovo „vyhlasujem“ slovom „prehlasujem“. Príklad textu čestného prehlásenia: Čestne prehlasujem, že svoju bakalársku (diplomovú) prácu som vypracoval (vypracovala) samostatne, pod vedením školiteľa bakalárskej práce a všetku použitú literatúru uvádzam v zozname bibliografických odkazov).

Formátovanie textu záverečnej práce:

 1. Základný text :
  • písmo Times New Roman 12 pt;
  • riadkovanie 1,5;
  • pred odstavcom 6 pt, za 0 pt, bez odsadenia;
  • odsadenie 0,5 cm použiť pri všetkých odstavcoch okrem prvého, t.j. toho ktorý začína za nadpisom;
  • zarovnávanie k obom okrajom (do bloku).
 2. Nadpis – názov kapitoly:
  • úroveň 1;
  • písmo Times New Roman 16 pt, bold, zarovnanie vľavo;
  • riadkovanie 1,5;
  • pred odstavcom 6 pt, za 6 pt, bez odsadenia;
  • vždy na novej strane;
  • číslice arabské.
 3. Nadpis – podkapitola:
  • úroveň 2;
  • písmo Times New Roman 14 pt, bold, zarovnanie vľavo;
  • riadkovanie 1,5;
  • pred odstavcom 6 pt, za 6 pt, bez odsadenia;
  • číslice arabské 1.1
 4. Nadpis – podnadpis:
  • úroveň 3;
  • písmo Times New Roman 12 pt, bold, zarovnanie vľavo;
  • pred odstavcom 6 pt, za 6 pt, bez odsadenia;
  • číslice arabské 1.1.1
 5. Nadpis – podpodnadpis:
  • úroveň 4;
  • písmo Times New Roman 12 pt, zarovnanie vľavo;
  • riadkovanie 1,5;
  • pred odstavcom 6 pt, za 6 pt, bez odsadenia;
  • číslice arabské 1.1.1
 6. Obrázky:
  • centrovať, pred 6 pt;
  • popis obrázku Times New Roman 11 pt, (umiestnenie pod obrázkom);
  • riadkovanie 1,5;
  • pred odstavcom 6 pt, za 6 pt, bez odsadenia;
  • vzhľad „Obrázok 1 Názov"
 7. Tabuľky:
  • zarovnanie vľavo;
  • popis tabuľky Times New Roman 11 pt, (umiestnenie nad tabuľkou);
  • riadkovanie 1,5;
  • pred odstavcom 6 pt, za 6 pt, bez odsadenia;
  • vzhľad „ Tabuľka 1 “
 8. Grafy:
  • centrovať, pred 6 pt;
  • popis grafu Times New Roman 11 pt, (umiestnenie pod grafom);
  • riadkovanie 1,5;
  • pred odstavcom 6 pt, za 6 pt, bez odsadenia;
  • vzhľad „ Graf 1 Názov “
 9. Odrážky:
  • zľava 0,5 cm;
 10. Číslo strany sa uvádza vpravo dole, resp. v strede strany, písmo Times New Roman 12pt.
 11. Nastavenie okrajov strany všetkých súčastí okrem obalu (kde sú všetky okraje 2,5 cm):
  • hore: 2,5 cm
  • dole: 2,5 cm
  • vľavo: 3,5 cm
  • vpravo: 2 cm
  • záhlavie: 1,25 cm
  • zápätie: 1,25 cm

Hore

Študentská vedecká činnosť

Účasť na výskume a aplikovaní výskumných výsledkov majú nenahraditeľnú hodnotu, pokiaľ ide o udržanie kroku s vedecko-výskumným napredovaním a štrukturalizovaním poznatkov v nadväznosti na ich praktické využívanie. Takže okrem využívania takpovediac sprostredkovaných poznatkov, obsiahnutých v domácich a zahraničných publikáciách, pracovníci katedry účasťou na vedeckých a aplikačných projektoch získavajú vedomostné pozadie, ktoré sa premieta do učebných plánov, výučby a záverečných prác.
Výsledkom je, že študenti môžu v menšom či väčšom rozsahu orientovať štúdium na perspektívu svojej zamestnaneckej praxe.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2018

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2017

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2016

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2015

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Aplikované prírodné vedy" 2014

Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.

Hore

Erasmus

Výzva na podanie prihlášky na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v ak.r. 2017/2018.

Ako sa stanem Erasmus+ študentom?
Pokyny k prihlásaniu sa na mobilitu v rámci programu Erasmus+:
 • Výber univerzity - Pri výbere univerzity je potrebné zohľadniť nielen krajinu a oblasť štúdia, pre ktorú je príslušná bilaterálna dohoda uzavretá, no aj ponuku predmetov, vyučovaných na danej univerzite a požiadavky hosťujúcej inštitúcie. Je potrebné zvoliť si semester v ktorom chcete vycestovať.
  Študent môže požiadať katedrového Erasmus+ koordinátora, aby uzavrel novú dohodu s novou zahraničnou univerzitou.
 • Vyplniť prihlášku a napísať motivačný list, v ktorom uvediete krátke zdôvodnenie študijného pobytu, perspektívne prínosy.


Bilaterárne dohody v rámci Erasmus+ podľa jednotlivých študijných kódov:

Computer Science:
 1. Oulu University Of Applied Sciences, School of Engineering, Fínsko. Info
 2. Universiteit Utrecht, Faculty of Science, Utrecht, Holandsko. Info
 3. Vytautas Magnus University, Kaunas Info
 4. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Czech Republic. Info
 5. Wysza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie, Rzeszow, Poľsko. Info
 6. Radom Academy of Economics, Radom, Poľsko. Info
 7. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Bielsko-Biala, Poľsko. Info
 8. Slezská univerzita v Opave, Faculty of Philosophy and Science, Česká republika. Info
 9. Turgut Ozal University, Ankara, Turecko. Info
 10. Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii, Faculty of Mathematics and Informatics, Veliko Turnovo, Bulharsko. Info
 11. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Elblagu, The State School of Higher Professional Education, Elblag, Poľsko. Info
Mathematic and Statistics:
 1. Universiteit Utrecht, Faculty of Science, Utrecht, Holandsko. Info
 2. Univerzita Jana Evangelisty Purkyňe, Faculty of Education, Ústí nad Labem, Česká republika. Info
 3. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Bielsko-Biala, Poľsko. Info
 4. Gazi University, Faculty of Sciences Department of Mathematics, Ankara, Turecko. Info
 5. Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii, Faculty of Mathematics and Informatics, Veliko Turnovo, Bulharsko. Info
Hore